ciaredi ales iscriziuns

Zircolara sura la Cuta Comunala de Sojornanza

Zircolara sura la Cuta Comunala de Sojornanza

Zertificaziun de colaudo final - C.I.L.A.

Zertificaziun de colaudo final - C.I.L.A.

Zertificat reverdënt la regolara esecuziun de laûrs - implant termich sot ai 35 kW

Zertificat reverdënt la regolara esecuziun de laûrs - implant termich sot ai 35 kW

Tarifes desćiaria Badia dal 01.01.2020

Tarifes desćiaria Badia dal 01.01.2020

Statut por la biblioteca publica locala de val "Sas dla Crusc"

Statut por la biblioteca publica locala de val "Sas dla Crusc"
data de publicaziun: 02/03/2009

Statut de comun

Statut de comun
data de publicaziun: 02/03/2009

Sorvisc d'igiena y sanité publica tla sënta destacada a Picolin

Sorvisc d'igiena y sanité publica tla sënta destacada a Picolin

ciaredi ales iscriziuns

Acordanza anter ënc

Documënc, che pormët la colaboraziun inanter i ënc, sciöche convenziuns, acordanzes

At normatif

Documënc normatifs, sciöche p.ej. leges, decrec, regolamënt y i.i.

Documënt (tecnich) de suport

Documënc, sciöche p.ej. presentaziuns, relaziuns tecniches, diretives, publicaziuns generales

Documënt ativités politiches

Documënc, sciöche p.ej. ordins dl de,  interogaziuns, domandes y.i.i.

Documënt de programaziun y relaziun

Documënc, sciöche le bilanz, le program di laurs publics y i.i.i

Documënt sura le funzionamënt intern

Documënc, en referimënt al funzionamënt intern dl ënt, sciöche p.ej. l’ordin di ofizi, comunicaziuns...

Domanda

Domandes scrites, che vëgn fates da porsones privates ales aministraziuns publiches

Formulars

Formulars di ofizi dles aministraziuns publiches. Informaziuns sura le tratamënt di dac personai